Đặt tên con theo vần PH độc đáo mà bạn chưa biết

Nghĩa: Vịn theo rồng, dựa vào phụng. Nghĩa bóng: Theo phò một đấng minh quân để lập công danh.

Tên theo vần PH. Phan long phụ phụng: Phan: vịn theo; long: con rồng; phụ: nhờ, dựa vào; phụng: chim phụng. Nghĩa: Vịn theo rồng, dựa vào phụng. Nghĩa bóng: Theo phò một đấng minh quân để lập công danh.Hậu Hán thư chép: Cảnh Thuận tâu với vua Quang Vũ: “Tất cả sĩ phu trong nước đều lìa cha mẹ, bỏ quê hương để theo đại vương là có ý vịn rồng dựa phụng, cho thỏa lòng sở nguyện”.Ví dụ đặt tên: Nguyễn Phan Long – Trần Long Phụng.

cung-day-thang-cho-be-trai

2. Phan long phụ phụng:

Phan: vịn theo; long: con rồng; phụ: nhờ, dựa vào; phụng: chim phụng.

Nghĩa: Vịn theo rồng, dựa vào phụng. Nghĩa bóng: Theo phò một đấng minh quân để lập công danh.

Hậu Hán thư chép: Cảnh Thuận tâu với vua Quang Vũ: “Tất cả sĩ phu trong nước đều lìa cha mẹ, bỏ quê hương để theo đại vương là có ý vịn rồng dựa phụng, cho thỏa lòng sở nguyện”.

Ví dụ đặt tên: Nguyễn Phan Long – Trần Long Phụng.

3. Phi Hoàng đằng đạt:

Phi Hoàng: tên con ngựa thần có thể bay được; đằng: vượt lên cao; đạt: thông thấu tới nơi.

Nghĩa: Ngựa thần Phi Hoàng bay thẳng lên trời

Thành ngữ này dùng để chỉ người thành đạt nhanh hoặc thăng chức mau.

Vị dụ đặt tên: Trần Phi Hoàng – Nguyễn Phi Đằng

Đặng Hoàng Đạt

4. Phi hùng nhập mộng:

Phi: bay; hùng: con gấu; nhập: vào; mộng: giấc mộng, nằm mộng.

Nghĩa: Giấc mộng gấu bay. Vua Văn Vương nhà Chu nằm chiêm bao thấy con gấu bay, về sau vời được Khương Tử Nha đang ngồi câu cá trên sông Vị, giúp lập nên đế nghiệp nhà Chu, kéo dài hoơn tám trăm năm

Ví dụ đặt tên: Nguyễn Phi Hùng – Đoàn Mộng Hùng

5. Phong điều vũ thuận:

Phong: gió; điều: hòa nhau; vũ: mưa; thuận: thuận lợi.

Nghĩa: Gió thuận, mưa hòa. Nghĩa bóng: LÀm ăn được mùa, đời sống an vui.

Ví dụ đặt tên: Trần Phong Thuận – Đặng Vũ Điều

Ngô Thuận Phong

6. Phụ trọng trí viễn:

PHụ: mang, vác; trọng: nặng; trí: đem đến nơi; viễn: xa.

Nghĩa: mang nặng đem đến nơi xa. Nghĩa bóng: Đảm đương một trọng trách và làm được. Trong Tam Quốc Chí, Bàng Thống nói: “Cố Tử khả vị nô ngưu năng phụ trọng trí viễn” (Cố Tử có thể gọi được là một con trâu già, đủ sức mang nặng đi xa tới nơi được).

Ví dụ đặt tên: Nguyễn Trọng Trí – Lê Trí Viễn

7. Phúc chí tâm linh:

Phúc: việc tốt lành, việc may; chí: đến; tâm: tấm lòng, trí không; linh: liêng thiêng, tỏa rộng.

Nghĩa câu: Phúc đến làm cho trí khôn tỏa thêm

Ví dụ đặt tên: Đoàn Phúc Chí – Phạm Tâm Linh

Dương Chí Tâm – NGô Tâm PHúc.

8. Phụng minh triêu dương:

Phụng: chim phụng; minh: gáy, hót; triêu: ban sớm; dương: mặt trời

Nghĩa: Chim phụng gáy ban mai.Nghĩa bóng: Người tài năng xuất hiện giữa đời thịnh trị; điềm lành

Ví dụ đặt tên: Vũ Phụng Minh – Lữ Triêu Dương

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>